CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÀNH THIÊN

VĂN BẢN LUẬT

khi tuong thuy van
77/2013/QĐ-TTg - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

nuoc
201/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

khai thac cat
142/2013/NĐ-CP - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

nuoc ngam
19/2013/TT - BTNMT - Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Chế độ và yếu tố quan trắc, thiết bị - dụng cụ quan trắc, duy tu bảo dưỡng công trình quan trắc, chỉnh lý, ghi sổ, lập bảng biểu kết quả quan trắc...

nuoc thai
25/2013/NĐ-CP - Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định 29/3/2013, ngày 29/3/2013 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

tru so Bo tai nguyen moi truong
21/2013/NĐ-CP - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước vể các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường...

trạm khí tượng thuỷ văn
70/2015/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động

Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn tự động. Trạm khí tượng thuỷ văn tự động bao gồm các trạm: khí tượng, thuỷ văn, đo mưa, bức xạ, hải văn và môi trường không khí tự động

QCVN 02:2009/BYT – Chất lượng nước sinh hoạt
QCVN 02:2009/BYT – Chất lượng nước sinh hoạt

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt, bao gồm cả các cơ sở cấp nước tập trung

TCVN 5949:1998 – Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư
TCVN 5949:1998 – Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư

Tiếng ồn nói trong tiêu chuẩn này là tiếng ồn do hoạt động của con người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây ồn.

QCVN 03:2008/BTNMT – Giới hạn kim loại nặng trong đất
QCVN 03:2008/BTNMT – Giới hạn kim loại nặng trong đất

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng : Asen (As), Cadimi (Cd)

QCVN 05:2009/BTNMT – Chất lượng không khí xung quanh thay thế TCVN 5937:2005
QCVN 05:2009/BTNMT – Chất lượng không khí xung quanh thay thế TCVN 5937:2005

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon (CO)

QCVN 01:2009/BYT – Chất lượng nước ăn uống
QCVN 01:2009/BYT – Chất lượng nước ăn uống

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến thực phẩm

Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT

Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT